INTENCJA PAPIESKA DO MODLITWY RÓŻANCOWEJ


Marzec 2024

Za współczesnych męczenników

Módlmy się, aby
osoby, które w
różnych częściach
świata ryzykują życie
dla Ewangelii, zarażały
Kościół swoją odwagą
i swoim misyjnym
zapałem.NOWENNA W INTENCJI OJCZYZNY
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen

17 marca 2024 niedziela
Módlmy się o pojednanie narodowe, mądrość dla rządzących i
solidarność społeczną.
18 marca poniedziałek
Módlmy się o zachowanie pokoju i bezpieczną przyszłość dla
Polski.
19 marca wtorek
Módlmy się o odczytanie prawdziwej roli mężczyzny i kobiety
w małżeństwie oraz trwałość rodzin.
20 marca środa
Módlmy się o siłę i odwagę dla młodych w odkrywaniu wiary i
życiowego powołania.
21 marca czwartek
Módlmy się o światło dla nas jako narodu, byśmy kierowali się
zawsze dobrem Ojczyzny.
22 marca piątek
Módlmy się o prawdę i odpowiedzialność za słowo w
przestrzeni medialnej, także w mediach społecznościowych.
23 marca sobota
Módlmy się o szacunek i język dialogu w przestrzeni
publicznej.
24 marca niedziela
Módlmy się o pełną ochronę prawną życia dzieci
nienarodzonych.
„Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo”

Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi
Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i
karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Kró-
lowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej,
by Tobie zawsze wierna, chwałę przy-
niosła Imieniu Twemu, a syny swe wiodła
ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam
szeroką i głęboką miłość ku braciom i
najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy
jej i ludowi Twemu, swoich pożytków
zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
rządy kraju naszego sprawujące, by wedle
woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Królowo Polski - módl się za nami.
Św. Andrzeju Bobolo - módl się za nami.
Bł. xJerzy Popiełuszko - módl się za nami.
AKT ZAWIERZENIA NARODU POLSKIEGO I KOŚCIOŁA W POLSCE ŚWIĘTEMU JÓZEFOWI


W imię Trójcy Przenajświętszej: Ojca i Syna, i Ducha Świętego, w tej godzinie dziejów naszego zbawienia wspólnie przyzywamy Ciebie, Święty Józefie i Tobie się zawierzamy!

O mężny Józefie, idąc za Tobą, którego Pisma nazywają sprawiedliwym, pragniemy kroczyć, jak Ty z Maryją, drogą wiary, posłuszeństwa i ufności Bogu. Mężu słuchania i działania, stań przy nas w walce z mocami ciemności! I jak wielokrotnie ratowałeś swoją Rodzinę od niebezpieczeństw, tak teraz broń naszych rodzin, narodu i Kościoła na polskiej ziemi przed Szatanem, wprowadzającym podziały i kłamstwo. Niech Duch Święty prowadzi nas do prawdy, abyśmy naśladując Ciebie, podejmowali współodpowiedzialność za Boży plan zbawienia.

O dobry Józefie, tak uważny na głos Boga i wypełnianie Jego woli, pomagaj nam rozpoznawać znaki czasu i angażować się w przemianę naszego świata. Miej w opiece naszą Ojczyznę, abyśmy odpowiedzialnie troszczyli się o jej rozwój. Pokaż nam, jak być wiernymi obietnicom chrzcielnym i wrażliwymi na cierpienia i potrzeby sióstr i braci.   Wspaniały Wzorze wielkiej wiary, niezachwianej nadziei i serca płonącego miłością! Pomóż nam czuwać nad osobami starszymi, słabymi i chorymi, chroń nasze dzieci i młodzież, wspieraj tych, którzy służą społecznemu dobru.

Pokorny Sługo Zbawienia! Pomóż nam żyć Ewangelią, abyśmy tak z naszej kościelnej wspólnoty, jak i z własnego życia potrafili usuwać zło i grzech oraz żyć w pełni łaską. Pobudź nas do dzieła ewangelizacji w naszych rodzinach, parafiach i świecie.

Współczujący Pielgrzymie wiary, który znasz ciężary przytłaczające serca, wstawiaj się za nami u Boga w naszej ziemskiej wędrówce ku Królestwu Niebieskiemu, abyśmy już tu – jak Najświętsza Maryja – uwielbiali Boga Ojca za ogrom Jego miłosierdzia, słuchali i naśladowali Bożego Syna oraz doświadczali radości w Duchu Świętym.

Święty Józefie, Opiekunie Świętej Rodziny i Kościoła Powszechnego, pociągnięci przykładem Twoich cnót i ufni w Twoje wsparcie, zawierzamy się Tobie, abyś był naszą inspiracją i przewodnikiem w prowadzeniu życia godnego chrześcijan.
Dlatego obieramy Cię dziś za naszego Obrońcę i szczególnego Patrona tak w życiu, jak i w śmierci. Amen.


MODLITWA ŚW. PAWŁA VI

O POWOŁANIA

O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić
łowcami dusz, pociągnij ku sobie gorące i szlachetne umysły
młodych i uczyń ich swoimi naśladowcami i swoimi sługami. Spraw,
by pragnęli tak jak Ty, powszechnego odkupienia, dla którego
ustawicznie ponawiasz na ołtarzu swoją ofiarę.

Panie, który żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi
takie horyzonty, by dostrzegli cały świat, w którym wznosi się
niema prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości.
Spraw, by odpowiadając na Twoje wołanie, przedłużali tu, na ziemi,
Twoją misję, budowali Twoje Ciało Mistyczne – Kościół i byli solą
ziemi i światłością świata.

Rozszerz, Panie, Twoje miłościwe wołanie również na wiele serc
kobiecych, czystych i wielkodusznych, i wlej w nie pragnienie
doskonałości ewangelicznej, oddania się służbie Kościoła oraz braci
potrzebujących pomocy i miłości. Amen.

MODLITWY ŚW. JANA PAWŁA II

O POWOŁANIA

Jezu, Dobry Pasterzu, wzbudź we wszystkich wspólnotach
parafialnych powołania do kapłaństwa, do diakonatu, do zakonów
męskich i żeńskich, do świeckiego życia konsekrowanego
i misyjnego, wedle potrzeb całego świata, który Ty miłujesz
i pragniesz zbawić.
Tobie zawierzamy w szczególności naszą wspólnotę, stwórz w nas
taki duchowy klimat, jaki panował wśród pierwszych chrześcijan;
abyśmy stali się wieczernikiem modlitwy i pełnego miłości przyjęcia
Ducha Świętego oraz Jego darów.
Wpieraj naszych pasterzy i wszystkie osoby konsekrowane. Kieruj
krokami tych, którzy wspaniałomyślnie odpowiedzieli na Twoje
wezwanie i przygotowują się do przyjęcia święceń albo do ślubów
opartych na radach ewangelicznych.
Wejrzyj z miłością na tylu pełnych gotowości młodych ludzi i wezwij
ich, by poszli za Tobą. Pomóż im zrozumieć, że tylko w Tobie mogą
w pełni realizować samych siebie.
Zawierzając te wielkie sprawy Twojego Serca możnemu
wstawiennictwu Maryi, która jest naszą Matką i wzorem wszystkich
powołań, prosimy Cię o podtrzymanie naszej wiary, w przekonaniu,
że Ojciec wysłucha nas, gdy modlimy się o to, o co Ty sam kazałeś
nam prosić.
Amen.
*******************************************************

Jezu, Synu Boga, w którym mieszka cała pełnia bóstwa.
Ty powołujesz ochrzczonych, by wypłynęli na głębie, krocząc
drogami świętości. Wzbudź w sercach łudzi młodych pragnienie, by
być we współczesnym świecie świadkami potęgi Twojej miłości.
Napełnij młodych Twoim Duchem odwagi i roztropności, aby
prowadził ich ku głębi tajemnicy człowieka, by stali się zdolnymi do
odkrycia pełnej prawdy o sobie i o własnym powołaniu.
Nasz Zbawicielu, posłany przez Ojca, aby objawić Jego miłosierną
miłość. Obdarz Twój Kościół darem ludzi młodych, którzy są gotowi
wypłynąć na głębię, aby być wśród ludzi znakiem Twojej obecności,
która odnawia i zbawia.
Najświętsza Dziewico, Matko Zbawiciela, niezawodna
Przewodniczko na drodze ku Bogu i bliźniemu. Ty, która
zachowywałaś słowa Jezusa w głębi Twego serca, wspieraj Twoim
macierzyńskim wstawiennictwem rodziny i wspólnoty kościelne, aby
pomagały ludziom młodym w hojnej odpowiedzi na wezwanie Pana.
Amen.
*******************************************************
Maryjo, pokorna Służebnico Najwyższego, Syn, którego zrodziłaś,
uczynił Cię Służebnicą ludzkości. Twoje życie było pokorną
i wielkoduszną służbą: byłaś Służebnicą Słowa, kiedy Anioł
zwiastował Ci Boży plan zbawienia.
Byłaś Służebnicą Syna, dając Mu życie i pozostając otwarta na Jego
tajemnicę. Byłaś Służebnicą Odkupienia, «trwając» mężnie u stóp
Krzyża przy Słudze i Baranku cierpiącym, który z miłości do nas
siebie składał w ofierze. Byłaś Służebnicą Kościoła w dniu
Pięćdziesiątnicy, a przez swe orędownictwo nadal rodzisz go
w każdym wierzącym, także w tych naszych trudnych i pełnych
udręki czasach.
Na Ciebie, młoda Córko Izraela, która zaznałaś niepokoju młodego
serca wobec propozycji Odwiecznego, niech patrzą z ufnością
młodzi trzeciego tysiąclecia. Uczyń ich zdolnymi przyjąć zaproszenie
Twojego Syna, by ze swego życia uczynili całkowity dar na chwałę
Bożą. Pozwól im zrozumieć, że służba Bogu zaspokaja serce i że
jedynie w służbie Bogu i Jego Królestwu realizujemy się, zgodnie

z Bożym zamysłem, a życie staje się hymnem pochwalnym ku czci
Przenajświętszej Trójcy. Amen.


Modlitwa za Synod
ADSUMUS SANCTE SPIRITUS

Stajemy przed Tobą, Panie, Duchu Święty. Stajemy - choć często zniewoleni
bezmiarem własnego grzechu - to jednak w szczególny sposób zgromadzeni
w Twoje imię. Przyjdź do nas bądź z nami, i zechciej przeniknąć w głąb naszych
serc. Naucz nas, co mamy czynić i jak postępować; ukaż nam, ku czemu
powinniśmy zmierzać, byśmy — z Twoją pomocą - mogli się Tobie we

wszystkim podobać.

Ty, który jako jedyny — wraz z Ojcem i Synem nosisz chwalebne Imię — sam
bądź jedynym doradcą i sprawcą naszych postanowień. Ty, który w najwyższym
stopniu miłujesz to, co słuszne, nie dopuść, abyśmy byli mącicielami
sprawiedliwości. Niech ku przewrotności nie pociąga nas niewiedza; nie mami
przekupstwo; niech nas nie zwodzi wzgląd na urząd lub osobę.
Złącz nas skutecznie ze sobą darem Twojej łaski, tak abyśmy w Tobie stanowili
jedno i w niczym nie odstąpili od prawdy. Skoro zostaliśmy zebrani
w Twoje imię, niech tak - z łagodnością - we wszystkim przestrzegamy
sprawiedliwości, aby teraz żaden nasz osąd nie sprzeciwiał się Tobie,
a w przyszłości byśmy osiągnęli wieczną nagrodę za dobrze spełnione czyny.
AMEN.