Ogłoszenia Parafialne

1. Dziś jest 29III 5 n W Postu. Msze Św. w Parafii: 

    - o 8.00 - za zmarłych z rodziny  Mołczan, 

    - o 9.30 - nie ma Mszy Św., 

    - o 12.00! - w int. zar. przez rodz. Konik,

    - o 17.00 - w intencji zar. przez rodzinę Kruk.

2. Msze św. w tym tygodniu: zgodnie z a r z ą d z e n i em Biskupa Legnickiego w sprawie duszpasterstwa w stanie pandemii od poniedziałku do soboty       nie ma intencji i nie  będzie Mszy św. w naszym Kościele. Msze św. odprawiane będą bez udziału wiernych. Podobnie w przyszłą niedzielę 5 IV, w 6 n

    W Postu, PALMOWĄ Msze św. będą sprawowane bez udziału wiernych:

     - o 8.00 - w int. ŻR, 

     - o 9.30 - nie ma Mszy św.,  

     - o 11.00 - + Józef Hussar (2),  

     - o 17.00 - w intencji zar. przez rodzinę Kruk.

3. Sprzątania Kościoła nie ma do odwołania, podobnie nieczynna jest Świetlica Paraf.  

4. Przypominam adres str. internetowej Parafii www.mariamagdalena-bogatynia.pl.

5. Z dniem 29 marca br. dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej ulega przedłużeniu do odwołania. Zachęcam do udziału
    w   Mszach św. transmito
wanych przez internet, telewizję czy radiu i do korzystania z Komunii duchowej.

    Przypominam, że jest to akt modlitewny, który umożliwia osiągnięcie takiego zjednoczenia z Jezusem, jakie daje nam przyjmowanie Go w sakramencie      Jego Ciała i Krwi, lecz nie     w wymiarze sakramentalnym. Akt ten składa się z trzech elementów: wzbudzenia wiary w realną obecność Chrystusa
    w  Eucharystii, aktu miłości skiero
wanej ku Niemu oraz   wyrażenia pragnienia, aby Jezus zechciał wejść w nasze życie.

6. Jeśli nie można skorzystać z Sakramentalnej spowiedzi, należy usposobić duszę do stanu łaski przez wzbudzenie w sobie aktu żalu doskonałego, który        zawiera w sobie   zamiar wyspowiadania się jak najszybciej. Katechizm Kościoła Katolickiego objaśnia,  że „żal, który wypływa z miłości do Boga                miłowanego nade wszystko, jest nazywany  żalem doskonałym lub żalem z miłości. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie.  Przynosi on także                  przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie  przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”.

7. Biskup Legnicki udziela dyspensy wszystkim wiernym, którzy chcieliby uzyskać łaskę odpustu zupełnego, a w żaden sposób nie mogą wyspowiadać się
    i przyjąć Komunię   
św.: mogą oni uzyskać odpust zupełny bez aktualnej spowiedzi i Komunii św., byleby  tylko wzbudzili żal doskonały i mieli                  postanowienie przystąpienia do tych sakramentów, gdy     tylko nadarzy się okazja, z zachowaniem pozostałych warunków odpustu.

8. W obecnej chwili, gdy zachodzi prawdopodobieństwo, że w przypadku zagrożenia życia nie będzie możliwe wezwanie kapłana, przypominam, że
    w takich okolicz
nościach Kościół      udziela wiernemu, który jest odpowiednio dysponowany (tzn. jest skruszony w sercu i nie ma przywiązania do            grzechu), odpustu zupełnego na zbliżającą się chwilę śmierci, pod      warunkiem że za życia miał zwyczaj odmawiania jakichkolwiek modlitw. W tym        przypadku Kościół uzupełnia trzy pozostałe warunki  wymagane do uzyskania odpustu zupełnego.

9. Kancelaria Par. jest nieczynna do odwołania. Zawsze można zadzwonić do ks. Prob.

10. Zachęcam do wspólnotowej modlitwy różańcowej, w której łączymy się o godz. 20.30 z wszystkimi Polakami, kończąc ją Apelem Jasnogórskim.

11. Bardzo ZACHĘCAM do przekazywania 1% podatku, przy rozliczaniu PIT-u, na rzecz Caritas Diecezji Legnickiej, z dopiskiem: par. Św. Marii Magdaleny w Bogatyni.

    
Życzę Wszystkim w nowym tygodniu bożego pokoju, ciepła i radości,
                          a przede wszystkim zdrowia.

                                                                               SZCZĘŚĆ BOŻE!

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350) 

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: 

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. 

Wszyscy odpowiadają: 

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. 

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego. 1 Tes 5, 16-18:
Zawsze się radujcie. Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. 

Albo: Mt 6, 31 ab.32b-33: 

Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”. 


Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:
Módlmy się. Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 

Wszyscy: Amen.


 Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi: Uczniowie poznali Pana. Alleluja 

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja. 


Módlmy się: Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków. 


Wszyscy: Amen.